Kurumsal

Encümen Üyeleri

06 Nisan 2019 Saat: 19:14

 

Ramazan BAHÇAVAN
MECLİS BAŞKANI

Ahmet SAVRAN
MECLİS II.BAŞKAN VEKİLİ

Sadettin ASLAN

MECLİS I. BAŞKAN VEKİLİ

Erol YILDIRIM

Yazı İşleri Müdürü

Necati OLÇUN

Mali Hizmetler Müdürü

BELEDİYE MECLİSİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
(5393 sayılı Belediye Kanunu/ 34. Madde)

1. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,

6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

7. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

8. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemektir.

9. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Yorum Yapmak için Tıklayınız.