Faaliyetlerimiz

DURSUNBEY BELEDİYESİ İHALE İLANI

Yukarımusalar Mahallesinde bulunan 1 adet taşınmazın satışı, Cebeci Mahallesinde bulunan 1 adet taşınmazın kiralanması yapılacaktır.

01 Ağustos 2022 Saat: 14:34

                                  

                     DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI                                                                   

 

  1. İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ihale ile 1 Sıra No’lu satış ve 2 Sıra No’lu kiralama ihaleleri yapılacaktır.

 

2-TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

 

Sıra No

İli/İlçesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

İmar

Durumu Bilgileri

Saati

İhale Durumu

Köy/

Mahalle

1

Balıkesir/

Dursunbey/

Yukarımusalar

169

1

4.837,32

Kargir Mandıra ve Arsası

150.000,00

4.500,00

50,00

Kısmen

Yerleşik

alan içi

14.30

Satış

2

Balıkesir/

Dursunbey/

Cebeci

747

1

1.050,00 (Tahmini mezbaha alanı)

Arsa

635,59 (Aylık, KDV Hariç)

686,43

50,00

İmar Alanı İçi

14.40

 

Kira

 

      3-  İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Dursunbey Belediye Başkanlığı  Meclis Toplantı Salonunda 10.08.2022 Çarsamba günü

Saat 14.30’da başlayarak sırasıyla Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

       4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

             İstekliler ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgah olması,

B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

b) Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından  veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) İmza sirküleri vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

E)  İstekliler adına vekaleten ihaleye giriliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

F)  Şartnamede yazılı miktarda geçici teminat vermesi ve şartname satın aldığına dair makbuz vermesi,

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi ( İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca gurubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

H) İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklifi vermesi,

İ) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname,

J) Özel Kişilerin Kendileri ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

K)  Vergi borcu olmadığına dair belge,

L)  Sabıka Kaydı

M) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

 5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan metnimizin 2 inci  maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. 0 (266) 662 36 62

    Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/B Dursunbey/BALIKESİR

    İhaleye girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

  1. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İlgililere ilan olunur.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.