Faaliyetlerimiz

DURSUNBEY BELEDİYESİ İHALE İLANI

Akbaşlar Mahallesinde 1 Adet Arsa Satışa Çıkarılacaktır.

01 Ağustos 2022 Saat: 14:41

 

DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

 

SIRA NO

İLÇESİ

 

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZ ÖLÇÜMÜ
 (M²)

VASFI

İMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACI

 MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ

 

 

İHALE SAATİ

1

Dursunbey

 

 

 

Akbaşlar

170

1

  6.828,36

Arsa

Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı Ticaret+Turizm Alanı

Emsal:0,40

Yençok: 7,50

9.500.000,00-TL

285.000,00-TL

10.08.2022

 

 

 

 

14.00

 

Mülkiyeti Dursunbey Belediyemize ait yukarıda, tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi kapsamında, şartname esasları dâhilinde Kapalı Teklif Usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

 

 

1-İdarenin Adı

  : Dursunbey Belediye Başkanlığı

    a)Adresi

: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/B Dursunbey/BALIKESİR

    b)Telefon ve Faks Numarası

: Tel: 0 266 662 36 62 Dahili: 160-164  Fax: 266 662 19 28

    c)Elektronik Posta Adresi

: emlak@dursunbey.bel.tr

 

 

2-İhale Konusu Taşınmaz

 

a)Niteliği, türü ve miktarı

: Yukarıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazın satışı

b)Yerleri

: Dursunbey İlçesi Akbaşlar Mahallesi 170 ada 1 parsel

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Dursunbey Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 10.08.2022 Çarşamba Günü Saat: 14.00’te

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2022  yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

d)  Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

e)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.                                                                                                                              

g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
ı)
Dursunbey Belediyesine borcu olmadığına dair İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif,  Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) ve (j) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

j) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.

k)Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

5- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.500,00-TL ( Bin Beşyüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

6- Başvuru dosyaları 10.08.2022 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Dursunbey Belediyesi Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

8- Dursunbey İlçesi Akbaşlar Mahallesi 170 ada 1 parselin, satış bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi en az %40’ ı peşin kalanı 8 eşit taksit halinde sözleşme tarihinden itibaren 1’er ay (30 gün) arayla olmak üzere de ödenebilir. Taksitli satış olması halinde de satış bedelinin kalan meblağsına yürürlükteki Merkez Bankası Politika faiz oranı üzerinden vade farkı uygulanacak olup, taksitli satış sözleşmesi düzenlenecektir.

 Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22. Maddesinde düzenlenmiştir.

9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.                                                                            

                                                                                                                                                

Yorum Yapmak için Tıklayınız.