Faaliyetlerimiz

DURSUNBEY BELEDİYESİ İHALE İLANI

İstasyon, Gölcük,Karagöz, Kumlu,Sağırlar, Şabanlar ve Cebeci Mahallelerinde bulunan taşınmazların satışı, Mıcırlar Mahallesinde bulunan taşınmazın ise kiralaması yapılacaktır.

29 Ağustos 2022 Saat: 15:12

                                  

              DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI                                                                   

 

  1. İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ihale ile kiralama ve  satış yapılacaktır.

 

       2-TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

 

Sıra

No

İli/İlçesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname bedeli (TL)

İmar

Durumu Bilgileri

Saati

İhale Durumu

Köy/

Mahalle

1

Balıkesir/

Dursunbey/

İstasyon

128

12

385,55

Avlulu kargir iki katlı lojman ve arsası

350.000,00

10.500,00

100,00

Ayrık nizam 2 katlı konut alanı

14.00

 

 

Satış

2

Balıkesir/

Dursunbey/

Gölcük

101

17

4.964,95

Tarla

120.000,00

3.600,00

100,00

Yerleşik alan dışı

14.05

 

Satış

3

Balıkesir/

Dursunbey/

Karagöz

185

1

461,21

Arsa

32.300,00

970,00

100,00

Yerleşik alan içi

14.10

 

Satış

4

Balıkesir/

Dursunbey/

Karagöz

185

8

510,62

Arsa

35.750,00

1.073,00

100,00

Yerleşik alan içi

14.15

 

Satış

5

Balıkesir/

Dursunbey/

Karagöz

185

9

497,62

Arsa

34.850,00

1.046,00

100,00

Yerleşik alan içi

14.20

 

Satış

6

Balıkesir/

Dursunbey/

Mıcırlar

155

5

54,25

Arsa

150,00 (KDV Hariç)

162,00

100,00

Yerleşik alan içi

14.25

 

Kira

7

Balıkesir/

Dursunbey/

Kumlu

111

76

10.462,03

Tarla

125.000,00

3.750,00

100,00

Yerleşik alan dışı

14.30

 

Satış

8

Balıkesir/

Dursunbey/

Sağırlar

128

99

91,86

Süt Toplama Merkezi

50.000,00

1.500,00

100,00

Yerleşik alan içi

14.35

 

Satış

9

Balıkesir/

Dursunbey/

Şabanlar

108

2

37,92

Avlulu Kargir Ev

25.000,00

750,00

100,00

Yerleşik alan içi

14.40

 

Satış

10

Balıkesir/

Dursunbey/

Cebeci

29

35

279,85

Arsa

503.750,00

15.112,50

100,00

Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı

14.45

 

Satış

11

Balıkesir/

Dursunbey/

Cebeci

29

36

289,68

Arsa

521.450,00

15.643,50

100,00

Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı

14.50

 

Satış

12

Balıkesir/

Dursunbey/

Cebeci

29

37

317,14

Arsa

570.900,00

17.127,00

100,00

Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı

14.55

 

Satış

13

Balıkesir/

Dursunbey/

Cebeci

29

38

365,32

Arsa

657.600,00

19.728,00

100,00

Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı

15.00

 

Satış

                             

      3-  İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Dursunbey Belediye Başkanlığı  Meclis Toplantı Salonunda 07.09.2022 Çarsamba günü saat: 14.00’te başlayarak sırasıyla Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

       4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

             İstekliler ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgâh olması;

B) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,

C) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

D) İmza sirküleri vermesi;

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

E) Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından)

F)  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname(Belediye Başkanlığından)

G) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi; (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

H) Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;

İ) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

J) İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.

 

 5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan metnimizin 2 inci  maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. 0 (266) 662 36 62

    Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/B Dursunbey/BALIKESİR

    İhaleye girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

  1. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İlgililere ilan olunur.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.