Faaliyetlerimiz

DURSUNBEY BELEDİYESİ İHALE İLANI

İSMAİLLER MAHALLESİNDE DİKİLİ AĞAÇ SATIŞ İHALESİ

11 Ekim 2022 Saat: 09:25

                                  

                      DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI                                                                   

 

  1. İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen  bedelden artırım yapılarak, Açık Teklif Usulü ile aşağıdaki tabloda ada ve parseli sunulan,  üzerinde sayısı ve cinsi belirtilen damgalanmış ağaçların dikili olarak  satışı yapılacaktır.

 

2. TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

 

S. NO

MAHAL LESİ

MEVKİİ

ADA      NO

PARSEL

NO

ALANI

CİNSİ

 

  DİKİLİ TAHMİNİ

    M3

 

DAMGALI AĞAÇ   SAYISI

MUHAMMEN     BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

 

İHALE TARİH VE SAATİ

ŞARTNAME

BEDELİ

1-

İSMAİLLER

YARIM HARMAN

254

13

41.302,95

KIZILÇAM, KARAÇAM VE MEŞE

844.551

1738

 

KDV HARİÇ

950.000,00

28.500,00

19/10/2022

Saat: 14.00

200,00TL

 

    3-  İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Dursunbey Belediye Başkanlığı  Meclis Toplantı Salonunda 19/10/2022 Çarsamba günü Saat: 14.00’te Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

      4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İstekliler ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgâh olması;

B) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,

C) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

D) İmza sirküleri vermesi;

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (c) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

E) Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)

F)  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, (Belediye Başkanlığından)

G) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi; (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

H) Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;

İ) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

J) İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.

 

 5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler, İlan metnimizin 2.  maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. Telefon: (266) 662 36 62

    Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/B Dursunbey/BALIKESİR

    İhaleye girecek İsteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

  1. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İlgililere ilan olunur.

 

 

                  

Yorum Yapmak için Tıklayınız.