Faaliyetlerimiz

DURSUNBEY BELEDİYESİ İHALE İLANI

ÇİFTÇİ MAHALLESİNDE BULUNAN GES TESİSİ YANINDAKİ ALANININ SATIŞ İHALESİ

01 Mart 2023 Saat: 09:15

    BALIKESİR İLİ  DURSUNBEY İLÇESİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI                                                                  

 

  1. İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

 

2-TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

 

Sıra No

İli

Ada

Parsel

Toplam Yüzölçümü  (M2)

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

İmar Durumu Bilgileri

Saati

İlçesi

Mahalle

1

Balıkesir

239

173

5.487,95

Arsa

3.000.000,00

90.000,00

250,00

 

Yenilenebilir Enerji Alanı

14.00

Dursunbey

Çiftçi

 

      3-  İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Dursunbey Belediye Başkanlığı  Meclis Toplantı Salonunda 15.03.2023 Çarsamba günü

Saat. 14.00’te Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

      4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

       İstekliler ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgâh olması;

B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C) İmza sirküleri vermesi;

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D) Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)

E)  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, (Belediye Başkanlığından)

F) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin     Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi; (Türkiye’de  şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk    konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

G) Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;

H) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

İ) İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.

 

 5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan metnimizin 2 inci  maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. (266) 662 3662

    Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/b Dursunbey/BALIKESİR

    İhaleye girecek İsteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

  1. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İlgililere ilan olunur.
Yorum Yapmak için Tıklayınız.