Faaliyetlerimiz

Panayır Yeri lunapark sahası Kira İhalesi

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği panayır alanında bulunan lunapark sahası aşağıda belirtilen muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ihale ile şartname hükümlerine göre 3 yıllığına kiraya verilecektir.

22 Temmuz 2022 Saat: 15:18

                                  

                     DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI                                                                   

 

  1. İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği panayır alanında bulunan lunapark sahası aşağıda belirtilen  muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ihale ile şartname hükümlerine göre  3 yıllığına kiraya verilecektir.

 

2-TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

 

Sıra No

İli/İlçesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Kiraya

Verilecek

Yer

Tahmini Bedel (TL)KDV HARİÇ

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

Saati

Mahalle

1

Balıkesir/

Dursunbey/

Cebeci

33

91

3.600,00 (60x60)

Lunapark Sahası

101.694,92

11.974,58

250,00

14.00

 

      3-  İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Dursunbey Belediye Başkanlığı  Meclis Toplantı Salonunda, 27.07.2022 Çarsamba günü

Saat: 14.00’te  Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

       4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

             İstekliler ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgâhı gösteren belge,

B) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,

C) Türkiye’de Tebligat için adresi gösterir yazılı belge,

D) İmza sirküleri;

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (c) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

E) Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyemize  borcu olmadığına dair belge,

F)  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname,

G) Vekâleten ihaleye katılanlar için istekli adına teklifte bulunacak kimselerin  vekâletnameleri ile tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi; (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

H) Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;

İ) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

J) İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.

K) Vergi borcu olmadığına dair belge,

L) Özel Kişiler için Adli Sicil Kaydı (Adli sicil kaydı bulunanlar katılamazlar.)

M) SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu)’ya göre borcu olmadığına dair belge,

N) İhaleye iştirak edecek mükelleflerin lunapark aletlerinin sağlamlığı ile ilgili konrol belgesi (Makine Mühendisinden alınacak)

O) Lunapark aletlerini kontrol eden Makine Mükendisinin noter onaylı diploma sureti,

P) Lunapark işletmecisi olduğuna dair Vergi Levhası

 

 5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan metnimizin 2 inci  maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. Tel.(266) 662 36 62

    Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/B Dursunbey/BALIKESİR

    İhaleye girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

  1. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İlgililere ilan olunur.

 

 

 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.